ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ενδιαφερόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους.

Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην οποία εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της ιστοσελίδας μας https://yokohama.gr

 

Υπεύθυνη Επεξεργασίας

Η ελληνική εταιρεία «Θεοχαράκης Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Αυτοκινήτων, Ελαστικών, ανταλλακτικών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών», (στο εξής «ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.») είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών αρ. 169,  Αθήνα, 10447, Ελλάδα

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 000242001000

Α.Φ.Μ.: 094015523

Τηλ. : +30 210 34 79 700

e-mail επικοινωνίας για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας ανά πάσα στιγμή. Προς το σκοπό αυτό μπορείτε να μας αποστείλετε e-mail στο info@theocarakis.gr

 

Δικαίωμα εναντίωσης:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.. Στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@theocarakis.gr

 

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ιδίως όταν:

  • Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
  • Η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας και ανακαλείτε τη συγκατάθεση αυτή
  • Τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα

Το ανωτέρω δικαίωμα δεν υφίσταται ιδίως όταν:

  • Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
  • Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης της ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. που επιβάλλει την επεξεργασία.

Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματός σας και σε περίπτωση μη ικανοποίησης, για τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή.
Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@theocarakis.gr

 

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των τυχόν τηρούμενων από εμάς προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωσή τους αν είναι ελλιπή,
στέλνοντας e-mail στο info@theocarakis.gr

 

Δικαίωμα περιορισμού: 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. να επαληθεύσει την ακρίβεια αυτών.
  • Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή τους ζητώντας αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους.
  • Όταν η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά σας είναι απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
  • Όταν αντιτάσσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της τελευταίας και μέχρι να επαληθευθεί η ύπαρξη ή μη νόμιμων λόγων της ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.που υπερισχύουν των ελευθεριών ή δικαιωμάτων σας.

Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@theocarakis.gr

 

Δικαίωμα στην φορητότητα:

Στις περιπτώσεις που η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα στηριζόμενη στη συγκατάθεσή σας ή βάσει σύμβασης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτο πρόσωπο. Το ανωτέρω δικαίωμα αφορά μόνο προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς σε εμάς.
Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@theocarakis.gr

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή:  

Αν θεωρείτε ότι η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με εσφαλμένο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@theocarakis.gr ή τηλεφωνικά στο +30 210 34 79 700. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στην τυχόν άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

 

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας:
Μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Η τελευταία έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

 

Σκοποί επεξεργασίας

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όταν αποστέλλετε μήνυμα επικοινωνίας στη ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. μέσω της ιστοσελίδας https://yokohama.gr, η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. επεξεργάζεται τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο εν λόγω μήνυμα προς το σκοπό της ικανοποίησης του αιτήματος που περιλαμβάνεται στο μήνυμά σας.

 

Τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Επεξεργαζόμαστε το όνομα, το επώνυμο, το e-mail και το τηλέφωνό σας. Επεξεργαζόμαστε επίσης τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στο μήνυμά σας.

Σε κάθε περίπτωση, ενθαρρύνεστε να μην αποκαλύπτετε προσωπικά σας δεδομένα παρά μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο για τη διαχείριση του αιτήματος που περιλαμβάνεται στο μήνυμά σας.

 

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομική ισχύ, αποστέλλοντας e-mail στο info@theocarakis.gr

 

Για πόσο χρόνο διατηρούμε το βιογραφικό σας;

Η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα έτος από την οριστική διευθέτηση του ζητήματος που αποτελεί αντικείμενο του μηνύματός σας, εκτός αν υφίστανται νομικοί ή άλλοι λόγοι που επιβάλουν τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο διάστημα και μέχρι την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος.

 

Ημερομηνία: 19/7/2018